O stránke
V čom je iná a v čom je lepšia Objav.sk oproti tradičným kategorizujúcim webovým stránkam?
Na základe akých parametrov sa rozhodnete o tom, ktoré stránky na Objav.sk umiestnite?
Prečo môže byť výhodnejšie vyhľadávať informácie pomocou Objav.sk ako s inými vyhľadávačmi, ako napr. Google?
Prečo sa napriek tomu nachádza na Objav.sk vyhľadávací box Google-u?
Na základe akých kritérií sú jednotlivé kategórie (boxy) vyselektované a zoradené?
Novovytvorená webová stránka má zo začiatku len nízku navštevovanosť, nemôže byť populárna. Znamená to, že sa na Objav.sk nemôže dostať?
Prečo existuje možnosť na navrhnutie webovej stránky, keď aj tak o umiestnení stránok rozhodujú výlučne zamestanaci redakcie?
Prečo sú aj české a iné zahraničné stránky v katalógu, keď Objav.sk je štartovacia stránka Slovenska?